Soal SAS Bahasa Jawa Kelas X SMA/SMK Lengkap dengan Kunci Jawabannya

Soal SAS Bahasa Jawa Kelas X SMA/SMK Lengkap dengan Kunci Jawabannya

lokabaca.com – Soal SAS Bahasa Jawa Kelas X SMA/SMK Lengkap dengan Kunci Jawabannya

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi serangkaian soal Bahasa Jawa untuk kelas X. Latihan ini dirancang untuk menguji dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi bahasa Jawa tingkat dasar. Setiap pertanyaan dirancang dengan cermat untuk menguji kemampuan siswa dalam berbagai aspek bahasa, termasuk tata bahasa, kosakata, dan pemahaman teks. Mari kita telaah bersama “Soal Bahasa Jawa Kelas X” ini sebagai sarana efektif dalam memperdalam pengetahuan bahasa Jawa siswa tingkat sepuluh.

Soal 1

Ing ngisor iki, ana tuladha topik-topik kang isa dikembangake dadi tulisan wacana deskripsi, yaiku… ,

 1. Nawarake / Promosi Sigap Teknik
 2. Cara panggawene batik corak Sida Mukti
 3. Asal – usuling Kota Purbalingga
 4. Knalpot Purbalingga
 5. Obat Herbal saka “Godhong Jambu”

Jawaban : D. Knalpot Purbalingga

Soal 2

Topik ingkang dipunjupuk ngenani “Penawaran / Promosi Sigap Tekni”, menawa dipunkembangake isa dadi teks… ,

 1. Persuasi
 2. Narasi
 3. Argumentasi
 4. Deskripsi
 5. Eksposisi

Jawaban : A. Persuasi

Soal 3

Wacanen teks ing ngisor iki. Udheng basa ngokone iket utawa diarani blangkon (menawa wis dadi kari nganggo) dene basa kramane dhestar. Arupa panganggo kang dianggokanggo nutupi mustaka iku udheng. Udheng lumrahe kagawe saka kain bathik awujud pesagi kang banjur dilempit, ditata kanthi njlimet supaya hiasan utawa rerengan ing sisih kiwa lan tengen bisa padha, banjur dijait miturut ukarane mustaka kang ngrasakake. Miturut struktur saka wacan kasebut bisa diarani jinis teks deskripsi amarga…,

 1. nggambarake bab kabudayan kanggo pamaos supaya gelem nglestarikake udheng
 2. wacan kasebut nggambarake bab udheng kanthi laras.
 3. Ana ing wacan kasebut, diandharana kanthi basa kang naratif bab udheng
 4. ngajak para pamaos supaya padha enggal nggunakake udheng ing padinan
 5. menehi pamanggih kang mligi sawijining bab kanthi logis lan nalar

Jawaban : B. wacan kasebut nggambarake bab udheng kanthi laras.

Soal 4

Ancasing panulisan teks deskripsi yaiku….

 1. pamaca nindakake apa sing dikarepke dening panuis
 2. narik kawigaten pamaca
 3. pamaca kaya-kaya weruh, krungu, lan ngrasakake apa sing ditulis
 4. menehi informasi marang pamaca
 5. pamaca seneng karo apa sing ditindakake dening panulis

Jawaban : C. pamaca kaya-kaya weruh, krungu, lan ngrasakake apa sing ditulis

Soal 5

Ibuku jenenge Wulandari. Praupane tansah sumunar kaya rembulan. Raine bunder kanthi alis tipis kaya semut. Pakulitane coklat, khas wanita Jawa. Dedege ora dhuwur utawa cendhak. Rambute ireng ngandhan-andhan. Objek kang diandharake ing paragraf ing dhuwur yaiku…,

 1. Aku
 2. Wulandari
 3. Bulan
 4. Semut
 5. Rambut

Jawaban : C. Bulan

Soal 6

Kangmas ku bubar maca wacan banjur nambah ngelmune, amrga ingkang diwaca isine ngenani kwaruh ilmiah ngenani Rotasi Bumi. Saka wacan andharan ing dhuwur. Teks menika klebu jenis wacan…,

 1. Deskripsi
 2. Narasi
 3. Persuasi
 4. Eksposisi
 5. Argumentasi

Jawaban : D. Eksposisi

Soal 7

Pengunjung pariwisata “Lipak Kuwus Jembatan Kaca” mresani kedadean kacilakan wisatawan yaiku pecahe jembatan kaca ingkang ndadekake anane korban jiwa. Nalika Polisi arep olah TKP Supadi didhawuhi supaya crita kanthi runtut apa kang wes dheweke presa. Menawa digawe dadi wacan jenis wacan apa kang paling trep miturut andharan ing dhuwur!

 1. Deskripsi
 2. Narasi
 3. Persuasi
 4. Eksposisi
 5. Argumentasi

Jawaban : B. Narasi

Soal 8

Ukara kang mbedakake ing antarane jinis teks narasi lan argumentasi yaiku…,

 1. Narasi iku nyritakake kanthi urut lan rinci dene argumentasi iku ngandharake panemu saka panulis kanggo gawe yakin pamaca
 2. Narasi iku isine ngandharake panyaruwe saka panulis dene argumentasi iku ngandharake panemu saka pamca marang panulis
 3. menawa narasi nggambarake sawijining bab kanthi runtut dene argumentasi nggambarake sawijining bab kanthi cetha.
 4. argumentasi nyritakake kanthi runtut miturut kronologi dening
 5. miturut panemune dhewe

Jawaban : A. Narasi iku nyritakake kanthi urut lan rinci dene argumentasi iku ngandharake panemu saka panulis kanggo gawe yakin pamaca

Soal 9

Kirab Apem Sewu

Kirab apem sewu yaiku sawijining upacara warga kampung Sewu, Solo, Jawa Tengah kang digelar ing sasi Apit (Dzulhijah). Adicara iku dianakake supaya bebrayan agung padha mangerteni menawa Kampung Sewu iku minangka sentral produksi apem. Saliyane iku, upacara ritual iku dianakake minangka tandha sokur marang Gusti amarga desa kang dipanggoni adoh saka bebaya. Amerga Kampung Sewu Solo iki manggone ana ing pinggire Kkali Bengawan Solo kang asring kena banjir.
Kirab Apem Sewu, dianakake nduweni maksud….

 1. mengeti sasi dzulhijrah
 2. supaya bebrayan agung padha mangerteni menawa Kampung Sewu iku minangka sentral produksi apem
 3. kanggo ritual
 4. ben ora kena banjir
 5. kota Solo dadi asri

Jawaban : B. supaya bebrayan agung padha mangerteni menawa Kampung Sewu iku minangka sentral produksi apem

Soal 10

Gatekna ukara-ukara ing ngisor iki. -Jlentrehake sawijining bab/ kwaruh -Panulisane asipat informatif -Adhedasar kasuyantan/ Fakta, ateges lelandhesan kahanan saknyatane -Panulisan gamblang, padhet, ringkes lan cetha. Ukara-ukara ing dhuwur yaikutitikane saka teks…,

 1. Deskripsi
 2. Narasi
 3. Persuasi
 4. Eksposisi
 5. Argumentasi

Jawaban : D. Eksposisi

Soal 11

Pamilihane tembung-tembung kang endah ing sajroning geguritan diarani….

 1. tema
 2. diksi
 3. amanat
 4. rima
 5. ritme

Jawaban : B. diksi

Soal 12

Struktur teks/ gancaran kaperang saka bebukaning perkara, nlentrehana, ukara pangajak lan pangukuh. Adhedasar katrangan ing sisih wacana kasebut diarani….

 1. Deskripsi
 2. Narasi
 3. Persuasi
 4. Eksposisi
 5. Argumentasi

Jawaban : C. Persuasi

Soal 13

Teks wacana kang isine ngenani opinine panulis di arani teks,…

 1. Deskripsi
 2. Narasi
 3. Persuasi
 4. Eksposisi
 5. Argumentasi
Baca Juga:   Soal SAS Seni Budaya Kelas X Lengkap dengan Kunci Jawabannya

Jawaban : E. Argumentasi

Soal 14

Menawa teks ingkang isinipun wos surasane ngenani karya ilmiah lan kang wis maca dadi nambah ngelmuni di arani teks ….

 1. Deskripsi
 2. Narasi
 3. Persuasi
 4. Eksposisi
 5. Argumentasi

Soal 15

Di critakake saka wiwit prastawa dumugi pungkasane prastawa kanthi urut, Panulisan ingkang trep migunakake teks….

 1. Deskripsi
 2. Narasi
 3. Persuasi
 4. Eksposisi
 5. Argumentasi

Jawaban : B. Narasi

Soal 16

Karya sastra wujude maneka werna, salah sijine geguritan. Geguritan di artikake minangka puisi Jawa tradisional kang nduweni paugeran tartentu. Paugeran kang ora kalebu ana ing geguritan lawas yaiku..,

 1. cacahing gatra ana ing geguritan ora gumathok
 2. kadadean saka 8 wanda saben sagatra
 3. pungkasaning gatra nduweni suara kang padha
 4. biasane di wiwiti karo tembung Sun gegurit
 5. Tansah gatekake cacahing gatra lan wanda

Jawaban : A. cacahing gatra ana ing geguritan ora gumathok

Soal 17

Geguritan kalebu wujuding kaprigelan basa. Ing ngisor iki katrangan kang ora trep kanggo geguritan yaiku…,

 1. geguritan iku pengalaman imajinasi lan babagan kang nduweni makna kang di tulis minangka ekspresi manungsa kanthi migunakake basa kang ora langsung
 2. geguritan iku tinukis minangka wujud gagasan utawa idhe pamaca
 3. geguritan nduweni ancas kanggo mbabarake piweling saka paanggit marang pamaca
 4. geguritan iku nduweni sipat mulltitafsir, tegese siji mbaka siji pawongan kang maca bisa beda tumrap pamanggihe babagan isi geguritan iku.
 5. geguritan iku uga bisa di arani karangan kang kaiket paugeran tartamtu, menawa kuwi geguritan lawas.

Jawaban : B. geguritan iku tinukis minangka wujud gagasan utawa idhe pamaca

Soal 18

Unsur estetik geguritan kang mbagun struktur njaba geguritan di arani…,

 1. struktur fisik
 2. perangan basa
 3. lelawaning basa
 4. unsur batin
 5. gancaran

Jawaban : C. lelawaning basa

Soal 19

Gatekna pethilsn geguritan ing ngisor iki! Rkmamu luwih alus saka sewuning sutra Sangsaya dakusap sangsaya lali marang wektu Citraan kang kamot ing pethilan geguritan nduwur yaiku….

 1. panyawang
 2. pangrungu
 3. pangaras
 4. pandemok
 5. citraan rasa

Jawaban : D. pandemok

Soal 20

Swaraning tetembungan kang karakit kanthi laras sahengga nduweni daya kanggo nggeterake pamaca saben tembunge di arani…,

 1. tema
 2. nada
 3. swasana
 4. amanat
 5. alur

Jawaban : B. nada

Soal 21

GOROH
Dening Manaf Maulana

Geneya saya akeh sing seneng goroh
Nganti adus idu lan kepuyoh-puyoh
Kamangka saben dina tetep ngibadah
Kabeh urusan uga wis kejiret sumpah

Yen emoh goroh aja dadi penggedhe
Pancen wis suwi dadi kembang lambe
Mula goroh banjur di anggap lumrah
Oora preduli bangsa dadi saya payah

Gorohe penggehde bisa dadi rame
Kaya pasar sing kobong dhewe
Amerga geni kebacut mbulat-mbulat
Kaya sewu setan sing padha pamer ilat Manut geguritan ing dhuwur, tema kang kamot yaiku…,

 1. panguripan
 2. katresnana
 3. kekancan
 4. kabudayan
 5. moral

Jawaban : E. moral

Soal 22

GOROH
Dening Manaf Maulana

Geneya saya akeh sing seneng goroh
Nganti adus idu lan kepuyoh-puyoh
Kamangka saben dina tetep ngibadah
Kabeh urusan uga wis kejiret sumpah

Yen emoh goroh aja dadi penggedhe
Pancen wis suwi dadi kembang lambe
Mula goroh banjur di anggap lumrah
Ora preduli bangsa dadi saya payah

Gorohe penggehde bisa dadi rame
Kaya pasar sing kobong dhewe
Amerga geni kebacut mbulat-mbulat
Kaya sewu setan sing padha pamer ilat

Ing pada 2 ana tembung “dadi kembang lambe”, ingkang di maksut kalian kembang lambe yaiku…,

 1. Lambe kang wujude kaya kembang
 2. dadi omongane wong akeh
 3. criwis / akeh omongane
 4. pinter omong
 5. ora seneng omong

Jawaban : B. dadi omongane wong akeh

Soal 23

GOROH
Dening Manaf Maulana

Geneya saya akeh sing seneng goroh
Nganti adus idu lan kepuyoh-puyoh
Kamangka saben dina tetep ngibadah
Kabeh urusan uga wis kejiret sumpah

Yen emoh goroh aja dadi penggedhe
Pancen wis suwi dadi kembang lambe
Mula goroh banjur di anggap lumrah
Oora preduli bangsa dadi saya payah

Gorohe penggehde bisa dadi rame
Kaya pasar sing kobong dhewe
Amerga geni kebacut mbulat-mbulat
Kaya sewu setan sing padha pamer ilat

Miturut geguritan kang irah-irah Goroh, paraga sapa ingkang dimaksut seneng goroh ing geguritan iku…,

 1. Anak marang wong tuwa
 2. rakyat/ wong cilik
 3. wong ahli ngibadah
 4. wong kang di tresnani
 5. pamerintah / penggedhe

Jawaban : E. pamerintah / penggedhe

Soal 24

Geguritan kang panulisane di wiwiti tembung “sun gegurit” iku kelebu geguritan gagrag…

 1. Surakarta
 2. Lawas
 3. Anyar
 4. moderen
 5. Yogyakarta

Jawaban : B. Lawas

Soal 25

Ing ngisor iki kang ora kalebu struktur batin saka geguritan, yaiku….

 1. imajinasi
 2. tema
 3. rasa
 4. nada
 5. pitutur

Jawaban : D. nada

Soal 26

Budi maca geguritan kanthi nggatekake apa isine saka geguritan banjur dheweke bisa ngerti piye anggone nalika maca pas susah lan kepiye maca nalika seneng. Bab kaya mangkono iku, tegese Budi nggatekake babagan….

 1. wicara
 2. wiraga
 3. wirasa
 4. wirama
 5. wiratama

Jawaban : C. wirasa

Soal 27

Nalika maca geguritan, kudu nggatekake apa kang di arani wicara. Apa tegese saka nggatekake wicara….

 1. pocapan lan vokale nalika maca geguritan
 2. obahing awak nalika maca geguritan
 3. alon, banter, cetha, lan anggone maca geguritan
 4. ekspresi kang jumbuh karo isi
 5. onahe awak lan pocapan nalika gurit

Jawaban : A. pocapan lan vokale nalika maca geguritan

Baca Juga:   Contoh Pidato Singkat yang Inspiratif untuk Berbagai Acara

Soal 28

Wacanen geguritan ing ngisor iki!

Sun-gegurit
Watake wong kampung Jati, Satiti angati-ati
Waning gawe weding juti, Tresna mring janma sesami. Bwa leksana ber budi,
Lega lila trusing budi
Tuhu maring sakeh janji, Bekting Gusti yayah wibi

Teks geguritan ing dhuwur migunakake paugeran tibaning swara padha, mula geguritan kasebut kalebu gagrag….

 1. Surakarta
 2. kuna
 3. Anyar
 4. moderen
 5. Yogyakarta

Jawaban : B. kuna

Soal 29

Wacanen geguritan ing ngisor iki!

Sun-gegurit
Watake wong kampung Jati, nastiti angati-ati
Waning gawe weding juti, Tresna mring janma sesami. Bwa leksana ber budi,
Lega lila trusing budi
Tuhu maring sakeh janji, Bekting Gusti yayah wibi

Tembung satiti angati-ati, nduweni teges….

 1. Duwe ati
 2. Mlaku ngati-ati
 3. Namung anggo ati
 4. duwene nane setitik
 5. ora gegabah/ tliti lan ngati-ati

Jawaban : E. ora gegabah/ tliti lan ngati-ati

Soal 30

Wacanen geguritan ing ngisor iki!

Sun-gegurit
Watake wong kampung Jati, nastiti angati-ati
Waning gawe weding juti, Tresna mring janma sesami. Bwa leksana ber budi,
Lega lila trusing budi
Tuhu maring sakeh janji, Bekting Gusti yayah wibi

Purwakanthi ingkang di gunakake ing geguritan menika….

 1. guru swara
 2. guru lagu
 3. guru sastra
 4. guru wilangan
 5. guru gatra

Jawaban : A. guru swara

Soal 31

Wacanen pawartangisor iki kanggo mangsuli pitakonan
Kapal Pinisi saka Sulawesi Selatan resmi di tetepake minangka salah sawijining warisan kabudayan donya dening pepathan internasional The United Nations Education Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Katrangan iku katulis ing website resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, www.kemendibud.go.id.
Ditetapake nalika sidang kaping 12 Komite Warisan Budaya UNESCO ing Jeju, Korea Selatan, Kemis (7/12/2017)Ing adicara PANISI: Art of Boartbuilding in South Sulawesi. UNESCO ngakuni kapal Pinisi warisan budayan Indonesia sing wigati. Simbolik teknik gawe kapal tradisional saka kayu.
Kabudayan Indonesia liyane ingkang di akui UNESCO ana ringgit, keris, batik, angklung, tari Saman, noken Papua, tari Tradisional Bali lan sapanunggale. Sertifikat Kapal Pinisi minangka Warisan Budaya Tak Benda (WTTB) di wenehke dening Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan marang Provinsi Sulawesi Selatan lan Kabupaten Bulukumba, Selasa (27/3/2018).

Ukara ngisor iki kang ora trep karo wacan dhuwur yaiku….

 1. sertifikat di wenenhke sulih sarira UNESCO marang Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
 2. saliyane Pinisi ana uga wayang, keris, lan tari saman kang di daftar ing UNESCO
 3. Pinisi tekan saiki isih di gunakake warga Sulawesi Selatan
 4. salah siji warisan budaya saka Sulawesi Selatan yaiku Kapal Pinisi
 5. kapal Pinisi di gawe saka kayu kanthi cara tradisional

Jawaban : A. sertifikat di wenenhke sulih sarira UNESCO marang Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Soal 32

Wacanen pawartangisor iki kanggo mangsuli pitakonan
Kapal Pinisi saka Sulawesi Selatan resmi di tetepake minangka salah sawijining warisan kabudayan donya dening pepathan internasional The United Nations Education Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Katrangan iku katulis ing website resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, www.kemendibud.go.id.
Ditetapake nalika sidang kaping 12 Komite Warisan Budaya UNESCO ing Jeju, Korea Selatan, Kemis (7/12/2017)Ing adicara PANISI: Art of Boartbuilding in South Sulawesi. UNESCO ngakuni kapal Pinisi warisan budayan Indonesia sing wigati. Simbolik teknik gawe kapal tradisional saka kayu.
Kabudayan Indonesia liyane ingkang di akui UNESCO ana ringgit, keris, batik, angklung, tari Saman, noken Papua, tari Tradisional Bali lan sapanunggale. Sertifikat Kapal Pinisi minangka Warisan Budaya Tak Benda (WTTB) di wenehke dening Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan marang Provinsi Sulawesi Selatan lan Kabupaten Bulukumba, Selasa (27/3/2018).

Teks pawarta duweni struktur kang ginayutan, ana ing pawarta dhuwur kang kelebu perangan orientasi pawarta yaiku mapan ana ing paragraf….

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Jawaban : A. 1

Soal 33

Wacanen pawartangisor iki kanggo mangsuli pitakonan
Kapal Pinisi saka Sulawesi Selatan resmi di tetepake minangka salah sawijining warisan kabudayan donya dening pepathan internasional The United Nations Education Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Katrangan iku katulis ing website resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, www.kemendibud.go.id.
Ditetapake nalika sidang kaping 12 Komite Warisan Budaya UNESCO ing Jeju, Korea Selatan, Kemis (7/12/2017)Ing adicara PANISI: Art of Boartbuilding in South Sulawesi. UNESCO ngakuni kapal Pinisi warisan budayan Indonesia sing wigati. Simbolik teknik gawe kapal tradisional saka kayu.
Kabudayan Indonesia liyane ingkang di akui UNESCO ana ringgit, keris, batik, angklung, tari Saman, noken Papua, tari Tradisional Bali lan sapanunggale. Sertifikat Kapal Pinisi minangka Warisan Budaya Tak Benda (WTTB) di wenehke dening Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan marang Provinsi Sulawesi Selatan lan Kabupaten Bulukumba, Selasa (27/3/2018).

Kapal Pinisi resmi ditetapake minangka salah sawijining warisan kabudayan donya dening pepanthan UNESCO. Katrangan iku katulis ing website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kapal Pinisi iku kabudayan saka ….

 1. Papua
 2. Gorontaro
 3. Sulawesi Utara
 4. Sulawesi Selatan
 5. Sulawesi Tenggara

Jawaban : D. Sulawesi Selatan

Soal 34

Wacanen pawartangisor iki kanggo mangsuli pitakonan
Kapal Pinisi saka Sulawesi Selatan resmi di tetepake minangka salah sawijining warisan kabudayan donya dening pepathan internasional The United Nations Education Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Katrangan iku katulis ing website resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, www.kemendibud.go.id.
Ditetapake nalika sidang kaping 12 Komite Warisan Budaya UNESCO ing Jeju, Korea Selatan, Kemis (7/12/2017)Ing adicara PANISI: Art of Boartbuilding in South Sulawesi. UNESCO ngakuni kapal Pinisi warisan budayan Indonesia sing wigati. Simbolik teknik gawe kapal tradisional saka kayu.
Kabudayan Indonesia liyane ingkang di akui UNESCO ana ringgit, keris, batik, angklung, tari Saman, noken Papua, tari Tradisional Bali lan sapanunggale. Sertifikat Kapal Pinisi minangka Warisan Budaya Tak Benda (WTTB) di wenehke dening Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan marang Provinsi Sulawesi Selatan lan Kabupaten Bulukumba, Selasa (27/3/2018).

Baca Juga:   Pengertian Wirausahawan: Konsep, Karakteristik, dan Peran dalam Ekonomi

Kapal Pinisi di tetepake minangka warisan budaya dunia ….

 1. 43186
 2. 43171
 3. 43076
 4. 43081
 5. 43441

Jawaban : C. 43076

Soal 35

Wacanen pawartangisor iki kanggo mangsuli pitakonan
Kapal Pinisi saka Sulawesi Selatan resmi d itetepake minangka salah sawijining warisan kabudayan donya dening pepathan internasional The United Nations Education Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Katrangan iku katulis ing website resmi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, www.kemendibud.go.id.
Ditetapake nalika sidang kaping 12 Komite Warisan Budaya UNESCO ing Jeju, Korea Selatan, Kemis (7/12/2017)Ing adicara PANISI: Art of Boartbuilding in South Sulawesi. UNESCO ngakuni kapal Pinisi warisan budayan Indonesia sing wigati. Simbolik teknik gawe kapal tradisional saka kayu.
Kabudayan Indonesia liyane ingkang di akui UNESCO ana ringgit, keris, batik Pekalongan, angklung, tari Saman, noken Papua, tari Tradisional Bali lan sapanunggale. Sertifikat Kapal Pinisi minangka Warisan Budaya Tak Benda (WTTB) di wenehke dening Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan marang Provinsi Sulawesi Selatan lan Kabupaten Bulukumba, Selasa (27/3/2018).

Sadurunge Pinisi, ana kabudaya Indonesia sing asale saka Pekalongan sing wus klebu daftar warisan UNESCO yaiku kabudayan ….

 1. Wayang
 2. Batik
 3. Angklung
 4. Tari Saman
 5. Keris

Jawaban : B. Batik

Soal 36

Sawijining bab dadi pawarta yen ndadekake ngowahi kahanan utawa ana dampak marang masyarakat. Pranyatan kasebut njlentrehake bilih pawarta iku nduweni sipat….

 1. aktual
 2. informatif
 3. wigati
 4. congkrah
 5. akibat

Jawaban : D. congkrah

Soal 37

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nelakake sengaja boten suka cecala anggenipun badhe dhateng punika awit badhe ningali kanthi langsung cak-cakaning dana desa ing Kabupaten Bantul. Ukara kasebut klebu wangsulan saka pitakon….

 1. apa
 2. kapan
 3. ing ngendi
 4. kenangapa
 5. sapa

Jawaban : D. kenangapa

Soal 38

Dinten Jemuah (20/1) siyang Mentri Desa nindakake sidak dhateng Panggungharjo. Ukara kasebut klebu wangsulan saka pitakon

 1. apa
 2. kapan
 3. ing ngendi
 4. kenangapa
 5. sapa

Jawaban : B. kapan

Soal 39

Ngisor iki paugeran basa sajroning pawarta, kajaba

 1. ringkes
 2. komunikatif
 3. subjektif
 4. padet
 5. narik kawigaten pamaca

Jawaban : D. padet

Soal 40

Ing ngisor iki kang bisa dadi sumbering pawarta prastawa kacilakaan, kajaba….

 1. tukang becak
 2. saksi mata
 3. CCTV
 4. kurban
 5. polisi

Jawaban : A. tukang becak

Soal 41

Panulisan pawarta ora kena ngemot (berisikan) opini panulis, mula di arani

 1. unik
 2. aktual
 3. faktual
 4. objektif
 5. sunjektif

Jawaban : D. objektif

Soal 42

Teks pawarta kudu menehi pengaruh marang masyarakat minangka panyemak. Sawise mangerteni titikane teks pawarta banjur bisa wwit nulis wartane. Supaya luwih manteb anggone nulis mau, becike anggitanmu di sunting luwih ndhisik. Babagan prelu di sunting yaiku….

 1. ejaan
 2. wirasa
 3. wiraga
 4. ejaan, diksi lan tandha waca
 5. ejaan dan diksi

Jawaban : D. ejaan, diksi lan tandha waca

Soal 43

Nulis pawarta bab pasarean. Becike golek informasi menyang….

 1. mbah dukun
 2. juru kunci
 3. dhayang
 4. internet
 5. pak RT

Jawaban : B. juru kunci

Soal 44

Kabar kang durung mesthi kanyatane iku di arani….

 1. kabar nyata
 2. kabar faktual
 3. kabar burung
 4. kabar pinji
 5. kabar resmi

Jawaban : C. kabar burung

Soal 45

Pawarta iku ngabarake kedadeyan sing….

 1. lagi kedaden
 2. durung dumadi
 3. mokal dumadi
 4. tangeh dumadi
 5. ora bakal dumadi

Jawaban : A. lagi kedaden

Soal 46

Sawise maca pawarta kasebut dheweke bisa entuk katrangan kang gumathok. Tembung sing luput panulis yaiku….

 1. maca
 2. dheweke
 3. bisa
 4. antuk
 5. gumathok

Jawaban : E. gumathok

Soal 47

Pawarta tinulis iku sasarane marang wong sing padha….

 1. ngrungokake
 2. mirengake
 3. midhagetake
 4. miyarsakake
 5. bisa maca

Jawaban : E. bisa maca

Soal 48

Sing dadi korban montor mabur iku umume wong-wong sing padha arep mlancong. Tembung kang pitakon manthuk karo pawarto kasebut…

 1. apa
 2. kapan
 3. ing ngendi
 4. kenangapa
 5. sapa

Jawaban : E. sapa

Soal 49

Pawarta iku ngenani warga sing demen watu akik. Pitakon sing mathuk / cocok saka pawarta iku yaiku….

 1. apa
 2. kapan
 3. ing ngendi
 4. kenangapa
 5. sapa

Jawaban : A. apa

Soal 50

Jaman saiki yen ora ngati-ngatibakal kawirangan dhewe, jalaran akeh wong sing seneng omongan esuk dhele sore tempe. Maksude yaiku….

 1. omongan bener
 2. omongane bisa di percaya
 3. omongane apa anane
 4. omongane ora bisa di ugemi
 5. omongane bisa di ugemi

Jawaban : D. omongane ora bisa diugemi

Kesimpulan

Dengan demikian, melalui latihan “Soal Bahasa Jawa Kelas X” ini, di harapkan siswa dapat mengasah keterampilan bahasa Jawa mereka secara menyeluruh. Kesimpulan dari rangkaian pertanyaan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap tata bahasa, kosakata, dan pemahaman teks bahasa Jawa. Semakin sering melibatkan diri dalam latihan semacam ini, siswa dapat memperkuat dasar bahasa Jawa mereka dan meningkatkan percaya diri dalam menghadapi ujian atau tugas sehari-hari. “Soal Bahasa Jawa Kelas X” menjadi alat bermanfaat untuk memajukan keterampilan bahasa Jawa siswa tingkat sepuluh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *