Contoh Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa Kelas 2/II SD/MI Kurikulum Merdeka Beserta Kunci Jawabannya

Contoh Soal

Berikut ini adalah Contoh Soal Pilihan Ganda Bahasa Jawa Kelas 2/II SD/MI Kurikulum Merdeka Beserta Kunci Jawabannya

“PAK TANI”
Ayem trentem ing desane Pak Tani
Urip rukun bebarengan
Mbangun desa sakancane
Pak Tani nyambut gawe tanpa pamrih
Wayah esuk wis padha nggiring sapine rame-rame
Nggarap sawah lan kebone

 1. Sapa sing nyambut gawe tanpa pamrih?
  a. Pak Tani
  b. Bu Tani
  c. Wargane
 2. Apa irah-irahan tembang ing dhuwur?
  a. Sawah
  b. Urip rukun
  c. Pak Tani
 3. Kapan padha nggiring sapine rame-rame?
  a. Wayah esuk
  b. Wayah sore
  c. Wayah bengi
 4. Basa krama digunakake bocah marang ?
  a. Adhik
  b. Guru
  c. Kanca
 5. Perilaku percaya diri contone ?.
  a. Ora nyontek
  b. Dolanan dhewe
  c. Sinau bareng
 6. Saben dina Ibu ?. menyang pasar.
  a. Mangkat
  b. Tindak
  c. Lunga
 7. Bapak Paningalipun radi abrit.
  Tembung Paningalipun padha karo ?.
  a. Sirahe
  b. Astane
  c. Mripate
 8. Sawung punika sampun ageng.
  Tembung “ageng” kosok wangsulipun ?.
  a. Inggil
  b. Alit
  c. Kathah
 9. Gatekna !
  1) Banu ora gelem dikongkon mbah kakung.
  2) Ahmad ora seneng mbolos sekolah.
  3) Siti ora lali ngaji ana ing masjid.
  Perilaku kang ora becik ana ing nomer..
  a. (1)
  b. (2)
  c. (3)
 10. Sapunika ?. kangge Bapak sampun cumawis.
  a. Panganan
  b. Maeman
  c. Dhaharan

11.

Wayang ing dhuwur arane ?.
a. Arjuna
b. Werkudara
c. Puntadewa

 1. Kadang Pandahawa sing ragil yaiku ?
  a. Sadewa
  b. Janaka
  c. Puntadewa
 2. Pusakane Bima kuwi arane ?.
  a. Panah Pasopati
  b. Kuku Pancanaka
  c. Jamus Kalimasada
 3. Prabu Puntadewa nduweni watak ?.
  a. Atos namung jujur
  b. Mbelani kang ringkih
  c. Ora seneng perang
 4. Aku tangi jam lima banjur shalat Subuh. Kadang diterusake olahraga. Ngempani ayam ora mesthi dak lakokake.
  Kagiyatan kang mesthi dilakoni ?.
  a. Ngempani ayam
  b. Olahraga
  c. Shalat Subuh
 5. Tumindak gotong royong kudu ?..
  a. Ditiru
  b. Disingkiri
  c. Disawang
  Kanggo nomer 17-20
  Sluku-Sluku Bathok
  Sluku-sluku bathok, bathoke ela-elo
  Si Rama menyang Solo, oleh-olehe
  payung matha
  Tak jenthit lolo lobah, wong mati ora
  obah
  Yen obah medeni bocah, yen urip goleka
  dhuwit
 6. Sapa sing tindak menyang Solo?
  a. Si Rama
  b. Wong urip
  c. Bocah
 7. Apa oleh-oleh saka Solo?
  a. Bathok
  b. Dhuwit
  c. Payung matha
 8. Kapan manungsa golek dhuwit?
  a. Yen ora bisa obah
  b. Nalika teksih urip
  c. Nalika menyang Solo
 9. Geneya yen obah medeni bocah?
  Amarga ?.
  a. Bathoke ela-elo
  b. Arep golek dhuwit
  c. Wong mati ora bisa obah
 10. Tegese ngayahi yaiku ?.
  a. Mrentah
  b. Manut
  c. Nglakoni
 11. Anake Dewi Madrim jenenge ?
  a. Janaka
  b. Sadewa
  c. Puntadewa
 12. Jeneng liyane Puntadewa yaiku ?
  a. Werkudara
  b. Yudhistira
  c. Bima
 13. Cacahe Pandhawa ana ?
  a. 1
  b. 5
  c. 100
 14. Gamane Werkudara yaiku ?
  a. Gada
  b. Tombak
  c. Panah
Baca Juga:   Metode Terbaik dalam Belajar Membaca bagi Anak-Anak

Kunci Jawaban Contoh Soal Bahasa Jawa

 1. A
 2. C
 3. A
 4. B
 5. A
 6. B
 7. C
 8. B
 9. A
 10. C
 11. B
 12. A
 13. B
 14. C
 15. C
 16. A
 17. A
 18. C
 19. B
 20. C
 21. C
 22. B
 23. B
 24. B
 25. A

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *